Vedtægter

Laugsmøde

Det årlige laugsmøde finder sted i umiddelbar forlængelse af broudlægningen om foråret, og dato for dette varsles ved opslag i udhængsskabene ved Klintegårdsvej, Krageholmsvej og ved Bådepladsen ultimo året før med skyldig hensyntagen til andre aktiviteter på Enø.

Formanden orienterer om eventuelle påtænkte projekter på dette laugsmøde.

Broen optages den sidste lørdag i skolernes efterårsferie, og det forventes, at så mange som muligt giver et nap med.

Valg

I ulige år vælges en formand og et bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode ved simpelt flertal af de fremmødte.

I lige år udpeges af G/F ”Klintegården” for en 2-årig periode, et bestyrelsesmedlem, som ved valgtidspunktet også skal være i bestyrelsen for grundejerforeningen.

G/F ”Stølsgården” udpeger ligeledes i lige år et bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

Den siddende bestyrelse vælger et bestyrelsesmedlem som kasserer.

Der er således altid 4 bestyrelsesmedlemmer (inkl. formanden).

Kontingent

Det årlige kontingent er kr. 200,- for bådejere og brugere af bådepladsen, og kr. 100,- for passive medlemmer uden båd.

Kontingentet opkræves sammen med grundejerforeningskontingentet.